Tag Archives: sort algorithms

8 Thuật toán sắp xếp mảng Sort Algorithms và cách sử dụng trong C/C++ và Java

Thuật toán sắp xếp là các phương pháp sắp xếp lại một mảng gồm nhiều phần tử theo một thứ tự cụ thể như từ cao đến thấp hoặc thừ thấp đến cao. Hoặc là thứ tự bảng chữ cái. Các thuật toán này lấy một danh sách đầu vào, xử lý nó (tức là,